CHEMIE - PITNÁ VODA

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Pitná voda

Výrobek Zvláštní pokyny z hlediska použití Zvýšení hodnoty pH Tlumivá (pufrační) kapacita, vázání agresivní kyseliny uhličité Tvorba ochranné vrstvy u Stabilizace tvrdosti do 70°C teploty vody
mědi zinku
Aquados SIA 15 Kapalný výrobek na bázi silikátů a fosfátů. Speciálně pro měkké vody (tvrdost vody <1,3 mmol/l = < 7°N) obsahujících kyselinu uhličitou, při pozinkovaném potrubí. Po změkčení a smíšení na > 1,5 mmol/l = 8,4°N

Aquados PHB 25

Kapalný výrobek na bázi fosfátů a tlumicích látek. Pro polotvrdé (tvrdost vody 1,3 – 2,5 mmol/l = 7 - 14°N) nebo korozívní vody, při pozinkované a měděném potrubí.

Aquados PHC 35

Kapalný výrobek na bázi fosfátů. Pro tvrdé vody (tvrdost vody nad 2,5 mmol/l = 14°N) a hodnotu pH > 7,5 při pozinkované a měděném potrubí.

Aquados SIA 10

Práškový výrobek na bázi silikátů a fosfátů. Pro měkké (tvrdost vody <1,3 mmol/l = < 7°N) vody obsahujících kyselinu uhličitou, pozinkované potrubí.

Aquados PHB 20

Práškový výrobek na bázi fosfátů a tlumicích látek. Pro měkké, polotvrdé a tvrdé nebo korozivní vody, pro pozinkované potrubí a měď.

Aquados PHC 30

Práškový výrobek na bázi fosfátů a tlumicích látek. Pro měkké, polotvrdé a tvrdé vody, pro pozinkované potrubí a měď.

Vždy je nutno dodržovat odpovídající předpisy (např. pro pitnou vodu ČSN 75 7111), a směrnice výrobců technických zařízení. Viz také tabulka limitních hodnot kvality vhodný
pitné vody. Další informace jsou uvedeny v jednotlivých katalogových listech.

velmi vhodný dobrý, vhodný podmíněně  □ nevhodný